Polisi Preifatrwydd a Chwcis

Sut rydyn ni’n defnyddio Cwcis

Ffeil fach yw cwci sy’n gofyn am ganiatâd i gael ei roi ar yriant caled eich cyfrfiadur. Unwaith i chi gytuno, bydd y ffeil yn cael ei hychwanegu ac mae’r cwci yn helpu i ddadansoddi traffig ar y we neu roi gwybod i chi pan ry’ch chi’n ymweld â safle penodol. Mae cwcis yn caniatáu i gymwysiadau gwe ymateb i chi fel oedolyn. Gall y cymhwysiad gwe deilwra ei weithrediadau i’ch anghenion chi, eich hoff bethau a’ch cas bethau, trwy gasglu a chofio gwybodaeth am eich dewisiadau. Mae’r wefan hon yn defnyddio Google Analytics a dylai defnyddwyr analluogi cwcis yn eu porwr os nad ydynt am i’w hymweliad gael ei olrhain. Mae Google Analytics yn defnyddio cwcis log traffig i nodi pa dudalennau sy’n cael eu defnyddio. Mae hyn yn helpu i ddadansoddi data am draffig tudalen we a gwella ein gwefan er mwyn ei theilwra i anghenion cwsmeriaid. At ddibenion dadansoddi ystadegol yn unig yr ydym yn defnyddio’r wybodaeth yma, wedyn caiff y data ei dynnu o’r system. At ei gilydd, mae cwcis yn ein helpu i ddarparu gwefan well i chi trwy ein galluogi i fonitro pa dudalennau sy’n ddefnyddiol i chi a pha rhai sydd ddim. Nid yw cwci mewn unrhyw ffordd yn rhoi mynediad i ni i’ch cyfrifiadur nac i unrhyw wybodaeth amdanoch chi, heblaw am y data rydych chi’n dewis ei rannu gyda ni. Gallwch ddewis derbyn neu wrthod cwcis. Mae’r rhan fwyaf o borwyr gwe yn derbyn cwcis yn awtomatig ond fel rheol gallwch addasu gosodiad eich porwr i wrthod cwcis os yw’n well gennych. Gall hyn eich atal rhag manteisio’n llawn ar y wefan.

Dolenni i Wefannau Eraill

Efallai y bydd ein gwefan yn cynnwys dolenni i wefannau eraill sydd o ddiddordeb. Fodd bynnag, ar ôl i chi ddefnyddio’r dolenni hyn i adael ein gwefan, dylech nodi nad oes gennym unrhyw reolaeth dros y wefan arall honno. Allwn ni ddim bod yn gyfrifol am breifatrwydd nac am amddiffyn unrhyw wybodaeth a ddarperir gennych chi wrth ymweld â gwefannau o’r fath ac nid yw gwefannau o’r fath yn cael eu llywodraethu gan y datganiad preifatrwydd hwn. Dylech fod yn ofalus a chymryd golwg ar y datganiad preifatrwydd sy’n berthnasol i’r wefan dan sylw.

Rheoli eich Gwybodaeth Bersonol

Efallai y byddwch yn dewis cyfyngu ar gasglu neu ddefnyddio’ch gwybodaeth bersonol at ddibenion marchnata uniongyrchol drwy ysgrifennu atom. Ni fydd Sain Tewdrig yn gwerthu, dosbarthu na phrydlesu eich gwybodaeth bersonol i unrhyw drydydd person heb eich caniatâd neu ei bod yn ofynnol yn ôl y gyfraith i ni wneud hynny. Efallai y byddwn yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i anfon gwybodaeth sy’n hyrwyddo trydydd person a allai fod o ddiddordeb i chi os y’ch chi’n dweud wrthym eich bod am i hyn ddigwydd. O dan Ddeddf Diogelu Data 1990, gallwch ofyn am fanylion y gwybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch. Bydd ffi fach yn daladwy. Cysylltwch gyda ni os hoffech gael copi o’r wybodaeth sy’n cael ei gadw arnoch. Os y’ch chi’n credu fod urhyw wybodaeth yr ydym yn cadw arnoch yn anghywir neu’n anghyflawn, ysgrifennwch atom neu anfonwh e-bost cyn gynted â phosibl – mae’r cyfeiriadau ar ein tudalen gysylltu. Byddwn yn cywiro unrhyw wybodaeth anghywir ar unwaith.

X