Ein Stori Ni

Tŷ Sain Tewdrig, Y Lleoliad Perffaith

Geraint a Sara Thomas sy’n berchen a rhedeg Tŷ Sain Tewdrig, ynghyd â rhieni Sara, Eifion a Beth. Wedi i Geraint a Sara gynnal eu parti priodas eu hunain yno, trawsnewidiwyd y fila Eidalaidd o’r 19eg ganrif o fod yn gartref teuluol i fod yn lleoliad priodas.

Ar ôl dathlu eu dyweddïad nôl yn 2013, dechreuodd Geraint a Sara chwilio am le delfrydol i gynnal eu priodas. Buon nhw’n edrych ar sawl lleoliad ond cawson nhw gryn drafferth i ddod o hyd i rywle oedd yn cynnig popeth roedden nhw’n ei ddymuno.

divider image

Steil Rhamantaidd y Dadeni Eidalaidd

“Buon ni’n edrych ar sawl maenordy a thŷ gwledig, ac er eu bod nhw’n drawiadol, roedden ni’n eu gweld nhw’n fawr ac yn amhersonol. Roedd steil traddodiadol yn dueddol o fod ganddynt, a doedd hyn ddim yn cydfynd gyda’r ddelwedd gyfoes oedd gennym ni. Roedd sawl lle hefyd yn ein clymu ni mewn i becynnau bwyd a diod, heb roi rhyddid i ni gynnig ein syniadau personol ein hunain. Fe wnaethon ni gwympo mewn cariad gyda Thŷ Sain Tewdrig yr eiliad i ni weld y lle. Mae teimlad rhamantus yn perthyn i’r adeilad Eidalaidd ac er bod ei steil yn glasurol, mae e’n fodern rhywsut ac felly’n gweddu’n berffaith gyda’r ddelwedd oedd gyda ni.”

Yn dilyn seremoni mewn eglwys, cynhaliodd Sara a Geraint eu parti priodas yn Nhŷ Sain Tewdrig fis Hydref, 2015.

“Allen ni ddim fod wedi gofyn am leoliad mwy delfrydol i dreulio diwrnod a oedd mor arbennig, ac roedd ein ffrindiau a’n perthnasau’n cytuno. Wedi i nifer ohonynt ddweud mor hyfryd oedd y tŷ, dechreuon ni feddwl nad ni oedd yr unig rai fu’n chwilio am le fel hyn i briodi. Dyna pryd cawson ni’r syniad i agor drysau Tŷ Sain Tewdrig i eraill i gael treulio’u diwrnod mawr yma. Ry’n ni eisiau i bob cwpl fwynhau Tŷ Sain Tewdrig a’i gyfleusterau llawn cymaint ag y gwnaethom ni, a thrin y lle fel cartref oddi cartref ar ddiwrnod mwyaf arbennig eu bywydau.”

divider image

Adnewyddu ar Raddfa Fawr

Ar ôl penderfynu agor drysau Tŷ Sain Tewdrig fel lleoliad priodas, dechreuodd Sara, Geraint a’u teulu ar y gwaith mawr o adnewyddu’r lle. Ailadeiladwyd y ffermdy a’r stablau gwreiddiol i greu’r Cwrt, fel mae’n cael ei adnabod bellach. Gan fod y cynllun newydd, cyfoes wedi caniatau cadw llawer o’r nodweddion gwreiddiol, mae’r adeilad bellach yn lle perffaith i gyplau i ddathlu gyda’u teuluoedd a’u ffrindiau.

Cafodd Y Tŷ ei adnewyddu hefyd; adfail yn unig oedd y tŵr eiconig pan brynodd Sara a Geraint y lle. Penderfynon nhw ymgymryd â’r gwaith mawr o droi rhan ucha’r tŵr yn ystafell wely foethus sy’n cynnig golygfeydd panoramig i westeion wrth iddynt ddeffro. Mae’n sicr bod gan yr ystafell hon y waw-ffactor a hi yw un o ffefrynnau y teulu erbyn hyn!

Cwblhawyd y gwaith adnewyddu yn 2016 ac ar yr 22ain o Hydref y flwyddyn honno, cynhaliwyd y briodas gyntaf yn Nhŷ Sain Tewdrig. Ers hynny, mae’r teulu wedi cael y pleser o helpu cannoedd o gyplau i drefnu priodas eu breuddwydion yn Nhŷ Sain Tewdrig, ac maen nhw wedi mwynhau bob eiliad!

Geraint Thomas OBE yw enillydd Tour De France 2018, ras lle enillodd e ddau gymal gan gynnwys ar ben yr Alpe d’Huez eiconig – y beiciwr cyntaf o Brydain i wneud hynny erioed. Dros ei yrfa o ddeuddeg mlynedd fel beiciwr proffesiynol, mae e wedi tyfu i fod yn un o’r athletwyr mwyaf amryddawn ac enwog yn ei gamp. Oddi ar y ffordd, mae Geraint yn bencampwr Olympaidd dwbl ar y trac.

divider image

X